सोमवार, २६ नोव्हेंबर, २०१२

मी आजचा दिवस


मी आजचा दिवस
तुझ्याशिवाय
पण ..
खरंतर तुझ्यासोबत जगलो.

जेव्हा कालची सारी रात्र
तुझ्या आठवणीनी व्याकुळ झाली
तेव्हां
अशा कित्येक रात्री
मी तुझ्या पदरात सोडून आलो ....
ही बोच मी दिवसभर सांभाळली.

तुही कुठेतरी आजही
असंच काही करत असशील...

... कुठे पोहचलो आपण शेवटी ..!!

आजचा दिवस तसा गारव्याचा नाही
पाऊस नाही तसं उनही नाही....
हा दिवस धुक्याचा आहे ...
मुका मुका .... निःशब्द....

पण का कुणास ठाऊक
आजही
‘कुणीतरी होतं’
असं वाटण्याऐवजी
‘अजूनही कुणीतरी कुठेतरी आहे’
असंच वाटतंय ....!!
असंच वाटतंय ....!!

-    गजानन मुळे